Headlines News :

130 θέσεις εργασίας.

Δημοσίευση από Art and City | Τρίτη 9 Απριλίου 2013 11:39 π.μ.

Θεσσαλονίκη.

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πολιτισµός: Η δηµιουργική πλευρά της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», η οποία έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους, καλεί ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, να συµµετάσχουν στο έργο «Πολιτισµός: Η δηµιουργική πλευρά της επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» και να ενταχθούν σε συγκεκριµένες ∆ράσεις, µε σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.


Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο Σχέδιο.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
- Να είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ
- Να ανήκουν αποδεδειγµένα σε µία από τις ακόλουθες οµάδες πληθυσµού:
• νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών που έχουν εξειδίκευση είτε µέσω εκπαίδευσης είτε µέσω προϋπηρεσίας
• απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή πιστοποιηµένης µεταλυκειακής εξειδίκευσης σε αντικείµενα σχετικά µε τον πολιτισµό.

Αντικείµενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν τριάντα (130) ανέργων, κατά τη διαδικασία προώθησής τους στην αγορά εργασίας ως εξής:
• Πενήντα (50) άτοµα σε θέσεις µισθωτής εργασίας
• Σαράντα (40) άτοµα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
• Είκοσι πέντε (25) άτοµα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
• ∆εκαπέντε (15) άτοµα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων

Οι ∆ράσεις στις οποίες θα συµµετέχουν οι ωφελούµενοι στα πλαίσια της προετοιµασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:
Α. Συµβουλευτική υποστήριξη και ειδικότερα
- ∆ιάγνωση των αναγκών για προώθηση στην αγορά εργασίας (130 ωφελούµενοι)
- Συµµετοχή σε Job club (90 ωφελούµενοι)
- Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόµων επιχειρήσεων (25 ωφελούµενοι),
- Συµβουλευτική κοινωνικής επιχειρηµατικότητας για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων (15 ωφελούµενοι),
- Συµβουλευτική υποστήριξη µετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας (90 ωφελούµενοι),
- Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και µελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις (25 σχέδια),
- Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και µελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις (3 σχέδια).

Β. Παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών, µε εκπαιδευτικό επίδοµα 5€ την ώρα, για την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων
− σε δραστηριότητες µουσείων, πολυχώρων πολιτισµού και πολιτιστικών οργανισµών (25 ωφελούµενοι),
− σε δραστηριότητες πολιτισµού και µέσων µαζικής επικοινωνίας (25 ωφελούµενοι),
− στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών στον τοµέα του πολιτισµού (20 ωφελούµενοι),
− σε ειδικότητες δηµιουργικού στους τοµείς εκδόσεων, εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών και βιβλίου (20 ωφελούµενοι)

Γ. Παρακολούθηση προγραµµάτων κατάρτισης διάρκειας 75 ωρών, µε εκπαιδευτικό επίδοµα 5€ την ώρα, για την απόκτηση προσόντων
− στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στον τοµέα του πολιτισµού (25 ωφελούµενοι),
− στις κοινωνικές επιχειρήσεις µε έµφαση στη διαχείριση πολυχώρων πολιτισµού (15 ωφελούµενοι),
∆. Παρακολούθηση προγραµµάτων συνοδευτικής επιµόρφωσης διάρκειας 49 ωρών για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων
− στα εικαστικά (15 ωφελούµενοι),
− στον κινηµατογράφο (15 ωφελούµενοι),
− στον αθλητισµό (15 ωφελούµενοι),
− στην πνευµατική καλλιέργεια (15 ωφελούµενοι),
− σχετικά µε την καλλιτεχνική δηµιουργία στο χώρο των τηλεοπτικών µέσων (15 ωφελούµενοι),
− επιχειρηµατικότητας (25 ωφελούµενοι),
− κοινωνικής οικονοµίας (15 ωφελούµενοι)

Εταίροι της Α.Σ. «Πολιτισµός – Ανάπτυξη – Απασχόληση» είναι οι ακόλουθοι:
• Συντονιστής: Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος – ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
• ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ
• Κέντρο Παιδείας και Πολιτισµού – KEK
• Τελλόγλειο Ίδρυµα
• Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
• Ολυµπιακό Μουσείο
• Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας – Θράκης
• ∆ήµος Θεσσαλονίκης
• Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
• Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε./ΕΡΤ3
• Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συµµετοχής από 11/03/2013 έως και 30/04/2013, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14:00, στα γραφεία των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης:
− ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ (Εγνατία 154, Μαγδαληνή Σαραφιανού – τηλ. επικοινωνίας 2310 291266)
− Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ (3ης Σεπτεµβρίου – Πανεπιστηµιούπολη, Τσακίρη Σοφία – τηλ. επικοινωνίας 2310 994034, Χριστίνα Λιόντα – τηλ. επικοινωνίας 2310 994009)

∆ικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόµενοι συνηµµένα µε το Έντυπο της Αίτησης Συµµετοχής, το οποίο θα µπορούν να προµηθεύονται από τα παραπάνω γραφεία και τις ιστοσελίδες tif.gr και dasta.auth.gr θα υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα:
• Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο)
• ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (επίδειξη πρωτοτύπου και κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριµήνου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο)
• Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής – π.χ. βεβαίωση µόνιµης κατοικίας ή λογαριασµός ∆ΕΚΟ – ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ (επίδειξη πρωτότυπου και κατάθεση απλού φωτοαντιγράφου)
• Πρόσφατο εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας – Οικονοµικό έτος 2012 (απλό φωτοαντίγραφο)
• Πρόσφατη φωτογραφία
• Βιογραφικό σηµείωµα

Τέλος, οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν σε απλά φωτοαντίγραφα και εφόσον υπάρχουν:
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
• Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών
• Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεµιναρίων κατάρτισης
• Πτυχία ξένων γλωσσών
Οι ωφελούµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής θα ειδοποιηθούν µετά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

Αίτηση Συµµετοχής από 11/03/2013 έως και 30/04/2013


Μοιραστείτε το :

0 σχόλια:

Αφήστε το σχόλιό σας εδώ...

 

Υποστήριξη : About us | Επικοινωνία | Διαφήμιση
Copyright © 2013. ArtandCity.gr - Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.